Coachning och Handledning med ett gestaltiskt perspektiv

Jag har arbetat som coach och handledare med både individer och grupper i olika företag och i olika offentliga verksamheter. För mig har det gestaltiska perspektivet varit det grundläggande.

Gestalt utforskar sammanhang och relationer. Man kan klart säga att allt handlar om relationer. Vi människor relaterar till oss själva, till andra, till vår uppgift, till vår omgivning, till rummet vi är i, stolen vi sitter på.

För mig innebär coachning och handledning att öka mina klienters medvetenhet, det som sker här och nu. I början av varje coachnings- eller handledningssituation visar det sig att något är fokus, eller ”figur” som vi kallar det på Gestaltspråk.

För mig som coach och handledare gäller det att ta tag i detta fokus, denna figur. jag brukar kalla det för att ”feta till figuren”. Att återföra tankar, känslor, reflektioner, handlingar till det som är figur i denna situation. Man kan säga att man behöver inte leta efter det som är problem, svårigheter, dilemman eller något annat för klienten eller klienterna. Det viktiga är att jag som coach och handledare är närvarande och uppmärksammar det som klienten tar upp i inledningen av sessionen.

Första viktiga fasen – Utforska vilken ”figur” som coachningen eller handledningen skall organiseras runt, vad är det för svårigheter, dilemman eller problem som individen eller gruppen kommer med. Ofta visar sig ”figuren” direkt i kontakten med mig som coach eller handledare, i öppningen av samtalet. Det gäller att vara närvarande och kunna uppfatta det som klienten tar upp oavsett vad det är.

Det gäller för mig som coach och handledare att vara medveten om att mina klienter påverkas av sina erfarenheter och egna mönster.

De vill vara i balans, vill tillgodose sina behov. De påverkas av  systemet, gruppen, den  uppfattade kulturen. Likaså av upplevda hierarkier samt av mig som coach eller handledare.

Det gäller att utforska relationen till sakfrågan (figuren):

– Vad/vem väcker reaktionen?

  • Handlar det om den personliga nivån, ex. prestationsångest?
  • Eller den interpersonella nivån, ex. samarbete inom gruppen, i kontakt med uppdragsgivaren eller med kunder?
  • Eller handlar det om verksamheten som sådan, ex. mål, värderingar?

Reaktionen väcks i stunden, i det existentiella rummet där jag som coach och handledare finns med min eller mina klienter. Utforskning av dessa reaktioner kan leda till ökad medvetenhet som i sin tur kan leda till möjlig utveckling, en ev. förändring, nya insikter etc.